Import produktów ekologicznych, organicDoradztwo w trakcie importu / eksportu produktu ekologicznego

Produkty uzyskane metodami ekologicznymi w państwach trzecich (nie należących do Unii Europejskiej), które importowane są na terytorium Wspólnoty i mają w swym oznakowaniu zawierać odniesienia do ekologicznej metody produkcji, muszą spełniać wymagania w zakresie metod produkcji i zakresu kontroli, uznane za równoważne do tych, które obowiązują w państwach UE. Zasady te muszą być przestrzegane na każdym etapie produkcji, przetwórstwa i importu. Produkty rolnictwa ekologicznego, importowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007do jednego z państw UE, mogą być swobodnie wprowadzane do obrotu we wszystkich państwach członkowskich.

Import produktów rolnictwa ekologicznego wytworzonych w państwie trzecim wymienionym na liście KE

Produkty rolnictwa ekologicznego pochodzące z państw trzecich, które zostały wymienione na liście stanowiącej załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008, mogą być wprowadzane swobodnie do obrotu na terytorium UE, ponieważ Komisja Europejska uznała, że w państwach tych obowiązują zasady produkcji i system kontroli równoważne do tych, które stosowane są w UE

Import produktów rolnictwa ekologicznego wytworzonych w państwie trzecim niewymienionym na liście KE

Import produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich niewymienionych na liście stanowiącej załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008, może zostać dokonany pod warunkiem, że importer zgłosił zamiar prowadzenia takiej działalności wybranej upoważnionej jednostce certyfikującej, uzyskał od ww. jednostki certyfikującej certyfikat zgodności z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007, obejmujący działalność w zakresie importu oraz listę importowanych produktów a także otrzymał upoważnienie do przywozu ww. produktów, wydane przez Głównego Inspektora JHARS w drodze decyzji administracyjnej.

Dlaczego certyfikat produkcji ekologicznej?

Zapewnimy potrzebne dokumenty i przeprowadzimy Państwa przez proces certyfikacji.

| formularz zapytania IMPORT ROLNICTWO |

Kontrola graniczna
W przypadku importu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich, z listy oraz spoza listy, stanowiącej załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008, warunkiem wprowadzania ich do swobodnego obrotu na terytorium UE, jest posiadanie przez importera oryginału świadectwa kontroli. Świadectwo kontroli wydaje importerowi jednostka/organ kontrolujący eksportera w państwie trzecim potwierdzający, że partia produktu wymieniona w świadectwie kontroli spełnia warunki art. 33 ust.1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.
Wzór świadectwa kontroli stanowi załącznik V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008. Oryginał świadectwa kontroli, musi towarzyszyć towarom podczas ich transportu do obiektów pierwszego odbiorcy. Później importer musi przechowywać świadectwo do dyspozycji jednostki certyfikującej/organu kontrolnego, przez co najmniej dwa lata.„Przesyłka”, która objęta jest jednym świadectwem kontroli, oznacza ilość produktów w ramach jednego lub większej liczby kodów Nomenklatury Scalonej, przewożonych tym samym środkiem transportu i pochodzących z tego samego państwa trzeciego. W przypadku, gdy produkty przewożone są kilkoma środkami transportu, dla każdego z nich musi zostać wydane przez jednostkę/organ kontrolujący w państwie trzecim odrębne świadectwo kontroli. W przypadku, gdy zachodzi regularny przywóz (np. cotygodniowy) tych samych produktów z tego samego państwa, za każdym razem wymagane jest nowe świadectwo kontroli.

Zgodnie z art. 10 ustawy o rolnictwie ekologicznym Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wykonuje zadania i posiada kompetencje określone dla odpowiedniego organu państwa członkowskiego, w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008, w tym dokonuje sprawdzenia przesyłek zawierających produkty rolnictwa ekologicznego sprowadzanych z państw trzecich, dopuszczając je do obrotu przez potwierdzenie ww. świadectw kontroli w polu 16 i/lub 17, zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia.

Kontrola graniczna prowadzona przez inspektorów WIJHARS ma na celu potwierdzenie,
że importowane produkty zostały objęte upoważnieniem do przywozu produktów rolnictwa ekologicznego z państwa trzeciego do UE wydanym przez Głównego Inspektora JHARS oraz,       że informacje zawarte w świadectwie kontroli oraz upoważnieniu są zgodne. Podczas kontroli inspektor WIJHARS może skontrolować importowane produkty w odniesieniu do wymagań rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, np. pobrać próbki na pozostałości niedozwolonych środków produkcji w rolnictwie ekologicznym, m.in.: pestycydów, czy obecność genetycznie modyfikowanych organizmów.

.

| formularz zapytania EKSPORT EKOLOGIA |