Produkcja i przetwórstwo ekologiczneWdrożenia, szkolenia, audyty dla przetwórstwa produktów ekologicznych

Produkcję żywności zarówno pierwotnej oraz przetworzonej regulują przepisy prawa krajowego, jak i unijnego. Znajomość tych przepisów pozwala producentom na przyjęcie odpowiednich procedur również w sytuacjach kryzysowych oraz produkcję bezpiecznej żywności. Ustanowione regulacje prawne mają chronić konsumenta przed nieuczciwymi producentami, a tym samym budować zaufanie w stosunku do produktów oznaczonych jako ekologiczne. Ponadto stwarzają ramy zapobiegające nieuczciwej konkurencji, uniemożliwiające bezpodstawne wykorzystywanie określenia: ekologiczny, organiczny itp. lub pochodne tych określeń i ich wersje skrócone

Produkcja równoległa
Jeśli w tym samym zakładzie produkcyjnym oprócz produkcji ekologicznej prowadzone jest równolegle przetwórstwo konwencjonalne, to ta część zakładu podlega również szczegółowej kontroli w celu wyeliminowania zamieszania produktów ekologicznych z konwencjonalnymi.

Podwykonawstwo
Jeśli podmiot wnioskujący o certyfikację zleca jakiś etap przygotowania produktów innemu podmiotowi, zakontraktowane podwykonawstwo musi także zostać objęte kontrolą jako część procesu produkcyjnego. Zlecający producent i podwykonawca muszą zawrzeć umowę, w której ten drugi zobowiązuje się do przestrzegania wymogów ekologicznej produkcji żywności, zwłaszcza do zapewnienia odrębnego traktowania surowców i produktów, by nie dopuścić do ich zmieszania z konwencjonalnymi. Jeden egzemplarz umowy o podwykonawstwo jest włączony do dokumentacji zlecającego producenta w jednostce certyfikującej. Podwykonawcy nie wolno powoływać się na certyfikat, którym legitymuje się zlecający (nie może prowadzić własnej działalności na bazie certyfikatu zlecającego): Zakresy certyfikacji:

  1. przetwórstwo;
  2. konfekcjonowanie;
  3. przygotowanie;
  4. handel hurtowy i dystrybucja.

| formularz zapytania PRZETWÓRSTWO |

Zmiany w zakresie zapewnienia jakości zawarte w art. 26 przepisów wykonawczych wskazują procedury jakich przetwórcy muszą przestrzegać, aby zapewnić, że produkcja ekologiczna jest zgodna ze standardami i przebiega zgodnie z „dobrą praktyką produkcyjną” przy wykorzystaniu analizy ryzyka w celu określenia obszarów krytycznych oraz zdefiniowania niezbędnych działań i monitorowania wyników. W tym celu powinna zostać sporządzona dokumentacja, a firmy są indywidualnie odpowiedzialne za przestrzeganie procedur. Nowe zasady potwierdzają wykluczenie GMO w produkcji ekologicznej w jakiejkolwiek formie: żywności, paszach, substancjach pomocniczych w przetwórstwie, jako środki ochrony roślin, nawozy, środki poprawiające właściwości gleby, nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy, mikroorganizmy i zwierzęta. Obecnie UE wprowadziła standardową deklarację potwierdzenia braku GMO w produktach.

W przetwórstwie produktów rolnictwa ekologicznego stosowane są prawie wszystkie klasyczne technologie przerobu, czyli metody mechaniczne, termiczne i fermentacyjne. Z tego względu nie można mówić o „przetwórstwie ekologicznym”, ale o eko-rolniczym, gdyż wyróżnikiem są surowce z rolnictwa ekologicznego, a nie technologie przetwórstwa. Wykluczone w eko-rolniczym przetwórstwie są jedynie następujące metody:

  1. napromienianie produktów promieniami jonizującymi
  2. stosowanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i ich pochodnych
  3. chemiczna obróbka produktów żywnościowych
  4. tworzenie produktów żywnościowych z izolowanych składników żywności

 

| formularz zapytania EKOLOGICZNE |