Certyfikacja GlobalGAPCertyfikacja GlobalGAP Bezpieczeństwo Żywności (produkcja pierwotna)

Standard Globalgap obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego ( np.: przechowywanie, pakowanie, kondycjonowanie). Reguluje obszary działalności w gospodarstwie dotyczące:

  • apewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów (owoców i warzyw)
  • zdrowia i bezpieczeństwa pracy personelu
  • środowiska naturalnego i zrównoważonego rozowju
  • spełnienia wymagań przepisów prawnych

.Podczas certyfikacji standardu GlobalGAP Bezpieczeństwo Żywności auditor skupi się na przeglądzie działań wykonywanych w organizacji i ich zgodności z wymaganiami Global GAP.

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat zarejestrowany  w GlobalGAP directory.

Dlaczego certyfikat Global GAP?

Standard GLOBALG.A.P. dla owoców i warzyw regulują następujące dokumenty normatywne:
GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne Wersja 4.0-1 luty 2012, zawierające instrukcje na temat ubiegania się, uzyskiwania i  utrzymywania certyfikatu, związane z tym prawa i obowiązki producenta i jednostki certyfikującej
GLOBALG.A.P. – Punkty kontroli i kryteria zgodności Wersja 4.0-1 luty 2012 – wytyczne odnośnie wymagań jakie musi spełnić producent ubiegający się o certyfikat, i których zgodność jest weryfikowana podczas auditu. Szczegółowo opisane są wszystkie obszary produkcji, które podlegają kontroli. Dotyczą one, między innymi, sposobu prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, materiału wyjściowego do produkcji, historii pola i zarządzania poszczególnymi działkami, metod uprawy gleby, stosowania nawozów, nawadniania, ochrony roślin, zbiorów, zarządzania odpadami, zdrowia, bezpieczeństwa i zabezpieczenia socjalnego pracowników oraz prowadzenia formularzy skarg i reklamacji.
GLOBALG.A.P. – Lista kontrolna - zawiera punkty kontroli, jest narzędziem do samokontroli i oceny zgodności:

  • trójpoziomowe wymagania (podstawowe - muszą być spełnione w 100%, drugorzędne — w 95% oraz zalecenia, które powinny być wprowadzane, ale spełnienie ich nie jest konieczne do uzyskania certyfikatu);
  • zgodność z prawem kraju, w którym znajduje się gospodarstwo oraz z przepisami kraju do którego produkty będą sprzedawane (MLR);

| formularz zapytania BRC / IFS Food |