Wdrożenia, szkolenia, audyty ekologiczneCertyfikacja ekologiczna obejmuje klilka etapów

Rejestracja Wnioskującego
Rejestracja Wnioskującego odbywa się z dniem przyjęcia prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego (formularz urzędowy). Po rejestracji, Wnioskującemu wysyłana jest umowa wraz z formularzem właściwym dla danej kategorii działalności.
Kontrola / certyfikacja prowadzona przez zatwierdzoną jednostkę certyfikującą oznacza będąca poświadczeniem zgodności i nadzoru nad przedsięwzięciem zgłaszanym przez Wnioskującego, w świetle dokumentów normatywnych uzgodnionych między stronami.
Po weryfikacji dokumentów Wnioskującego oraz podpisaniu umowy, nadawany jest numer rejestracyjny w systemie.

Wdrożenie systemu / procedur postępowania

Opracowanie i weryfikację wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Szkolenie osób odpowiedzialnych za certyfikację ekologiczną.

Przeprowadzenie inspekcji (ocena)
Inspekcja roczna (pełnozakresowa) przeprowadzana jest zgodnie ze standardowym planem kontroli i obejmuje kompleksowe sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności z wymogami Rozporządzenia UE nr 834/2007 i przepisów wdrażających. Inspekcja roczna jest zapowiedziana. Na pisemną prośbę Wnioskującego jednostka certyfikująca może przeprowadzić inspekcję wcześniej niż przewidziana w planie (np. ze względu na uprawę wczesnych warzyw lub zbiór owoców miękkich).
Podczas inspekcji mogą być pobierane próby produktów: na podstawie analizy ryzyka (u co najmniej 5% Wnioskujących), na podstawie podejrzenia o możliwość zastosowania niedozwolonych środków produkcji.

Oprócz inspekcji rocznej przeprowadza niezapowiedziane wyrywkowe inspekcje, jak również pobór próbek, w oparciu o ogólną ocenę ryzyka niezgodności z zasadami produkcji ekologicznej, z uwzględnieniem wyników poprzednich kontroli, liczby produktów objętych kontrolą oraz ryzyka ich zamiany. Inspekcje te związane z działaniami monitorującymi lub z informacjami pozyskiwanymi w okresie nadzoru. Kontrolowany podmiot każdorazowo otrzymuje kopię protokołu kontroli.

Wystawienie certyfikatu
Wystawienie certyfikatu następuje po pozytywnym wyniku procesu certyfikacji oraz spełnieniu warunków umowy w sprawie kontroli / certyfikacji zawartej z Wnioskującym. Kopie aktualnych certyfikatów (nowe certyfikaty, rozszerzenia, zawieszenia) są publikowane na stronie internetowej po ich wystawieniu.

.

| formularz zapytania BRC / IFS Food |