Certyfikacja produkcji ekologicznej

Rolnictwo ekologiczne określa system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna łączy odpowiednie praktyki gospodarowania, wspomaga wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystuje naturalne procesy oraz zapewnia właściwy dobrostan zwierząt.

Certyfikacja systemu rolnictwa ekologicznego niesie za sobą dwojakie korzyści. Przede wszystkim jest to system wpływający na środowisko naturalne, co też przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolno-środowiskowych. Z drugiej jednak strony, rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Konsumenci skłaniają się ku produktom ekologicznym, chcą je kupować i zazwyczaj płacą za nie wyższą cenę niż za produkty, które nie zostały wytworzone takimi metodami. Zgodnie z tym podejściem system rolnictwa ekologicznego jest systemem rynkowym i niesie ze sobą wymierne dochody z działaności.

Szybki rozwój rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie we wzroście podaży produktów rolnictwa ekologicznego. W 2004 r. kontrolą objętych było 3 760 gospodarstw ekologicznych o powierzchni 82 730 ha, a w 2015 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 22 991 o powierzchni blisko 552 356,4 ha. Liczba przetwórni ekologicznych również wzrosła z 55 w 2004 r. do 540 w 2015 r. Obecnie udział powierzchni ekologicznej w Polsce stanowi blisko 3,4 % ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych w kraju.

Pochodną wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfikujących upoważnionych do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym. W 2018 r.

Certyfikacja jest procesem mającym na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów określonych w normach. Głównym jej etapem jest audyt certyfikujący, w trakcie którego audytor zewnętrzny dokonuje sprawdzenia całego zakresu działalności przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań. Efektem tych działań jest wydanie certyfikatu.

W celu wydania certyfikatu podmiot wydający certyfikat zapewnia niezależność i bezstronność procesów certyfikacji poprzez spełnianie kryteriów określonych przez normę PN - EN ISO/IEC 17021:2011 "Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania”

Certyfikacji może być poddany system zarządzania firmy, w ramach którego:

  • istnieją obiektywne dowody dokumentujące funkcjonowanie systemu zarządzania,
  • przeprowadzone były audity wewnętrzne wszystkich obszarach systemu zarządzania,
  • dokonano przeglądu systemu zarządzania przez kierownictwo organizacji,
  • istnieją wystarczające dowody na to, że ustalenia dotyczące auditów wewnętrznych i przeglądów systemu zarządzania zostały wdrożone, są skuteczne i będą nadal utrzymywane.

Dlaczego certyfikat ?

Korzyści marketingowe, poprawa wizerunku firmy, zwiększenie motywacji pracowników, potwierdzenie zgodności, wymagania odbiorców produktów lub usług.

szkolenia | wdrożenia | doradztwo | przepisy prawa

  • Audit certyfikacyjny – audit przeprowadzany w celu potwierdzenia zgodności z przyjętymi wymaganiami i udzielenia certyfikacji
  • Audit w nadzorze - audit przeprowadzony w organizacji w okresie ważności certyfikacji w celu uzyskania zaufania, że organizacja nadal spełnia wymagania pomiędzy auditami dla ponownej certyfikacji
  • Audit dla ponownej certyfikacji - audit przeprowadzony w organizacji w celu udzielenia ponownej certyfikacji (odnowienia certyfikacji)

    rolnictwo ekologiczne

Dane kontaktowe:

Quality Assurance Poland Dane szczegółowe:
Adres siedziby: Żernicka 296 54-510 Wrocław, Polska,
Tel:(+48) 71 733 67 67, Fax:(+48) 71 733 67 08, E-mail: biuro(at)haccp-polska.pl